top of page

Telerau ac Amodau

Croeso i Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace!

Mae'r telerau ac amodau hyn yn amlinellu'r rheolau a'r rheoliadau ar gyfer defnyddio Phase5Records (UK) Ltd & (US) gwefan, a leolir yn https://www.wakeup-riseup-live4peace.org/.

Trwy gyrchu'r wefan hon rydym yn cymryd eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn. Peidiwch â pharhau i ddefnyddio Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace os nad ydych yn cytuno i gymryd yr holl delerau ac amodau a nodir ar y dudalen hon.

Mae'r derminoleg ganlynol yn berthnasol i'r Telerau ac Amodau hyn, Datganiad Preifatrwydd a Hysbysiad Ymwadiad a phob Cytundeb: Mae "Cleient", "Chi" ac "Eich" yn cyfeirio atoch chi, y person sy'n mewngofnodi ar y wefan hon ac yn cydymffurfio â thelerau ac amodau'r Cwmni.

Mae "Y Cwmni", "Ni'n Hunain", "Ni", "Ein" a "Ni", yn cyfeirio at ein Cwmni. Mae "Parti", "Partïon", neu "Ni", yn cyfeirio at y Cleient a ninnau. Mae'r holl delerau'n cyfeirio at y cynnig, y derbyniad a'r ystyriaeth o daliad sy'n angenrheidiol i ymgymryd â'r broses o roi cymorth i'r Cleient yn y modd mwyaf priodol at y diben penodol o ddiwallu anghenion y Cleient o ran darparu gwasanaethau datganedig y Cwmni, yn unol â ac yn ddarostyngedig i gyfraith gyfredol yr Iseldiroedd. Cymerir bod unrhyw ddefnydd o’r derminoleg uchod neu eiriau eraill yn yr unigol, lluosog, priflythrennau a/neu ef/hi, yn ymgyfnewidiol ac felly’n cyfeirio at yr un peth.

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis. Trwy gyrchu Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace, rydych wedi cytuno i ddefnyddio cwcis mewn cytundeb â'r Phase5Records (UK) Ltd & (UDA) Polisi Preifatrwydd.

Mae'r rhan fwyaf o wefannau rhyngweithiol yn defnyddio cwcis i'n galluogi i adalw manylion y defnyddiwr ar gyfer pob ymweliad. Defnyddir cwcis gan ein gwefan i alluogi ymarferoldeb rhai meysydd i'w gwneud yn haws i bobl sy'n ymweld â'n gwefan. Gall rhai o’n partneriaid cyswllt/hysbysebu hefyd ddefnyddio cwcis.

Trwydded

Oni nodir yn wahanol, mae Phase5Records (UK) Ltd & (UD) a/neu ei drwyddedwyr sy'n berchen ar yr hawliau eiddo deallusol ar gyfer yr holl ddeunydd ar Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace. Cedwir pob hawl eiddo deallusol. Gallwch gael mynediad at hwn gan Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace at eich defnydd personol eich hun yn amodol ar gyfyngiadau a osodwyd yn y telerau ac amodau hyn.

Rhaid i chi beidio â:

 • Ailgyhoeddi deunydd o Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace

 • Gwerthu, rhentu neu is-drwyddedu deunydd o Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace

 • Atgynhyrchu, dyblygu neu gopïo deunydd o Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace

 • Ailddosbarthu cynnwys o Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace

Bydd y Cytundeb hwn yn dechrau ar y dyddiad hwn. Crëwyd ein Telerau ac Amodau gyda chymorth y  Cynhyrchydd Telerau Ac Amodau  a'r  Cynhyrchydd Polisi Preifatrwydd .

Mae rhannau o'r wefan hon yn cynnig cyfle i ddefnyddwyr bostio a chyfnewid barn a gwybodaeth mewn rhai rhannau o'r wefan. Phase5Records (UK) Ltd & (UD) ddim yn hidlo, golygu, cyhoeddi nac adolygu Sylwadau cyn eu presenoldeb ar y wefan. Nid yw'r sylwadau'n adlewyrchu barn a safbwyntiau Phase5Records (UK) Ltd & (UD), ei asiantau a/neu gysylltiadau. Mae'r sylwadau'n adlewyrchu safbwyntiau a barn y sawl sy'n postio ei farn a'i farn. I'r graddau a ganiateir gan gyfreithiau cymwys, mae Phase5Records (UK) Ltd & Ni fydd (UD) yn atebol am y Sylwadau nac am unrhyw atebolrwydd, iawndal neu dreuliau a achosir a/neu a ddioddefir o ganlyniad i unrhyw ddefnydd o a/neu bostio a/neu ymddangosiad y Sylwadau ar y wefan hon.

Phase5Records (UK) Ltd & (UDA) yn cadw'r hawl i fonitro'r holl Sylwadau ac i ddileu unrhyw Sylwadau y gellir eu hystyried yn amhriodol, yn dramgwyddus neu'n achosi torri'r Telerau ac Amodau hyn.

Rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli:

 • Mae gennych hawl i bostio'r Sylwadau ar ein gwefan ac mae gennych yr holl drwyddedau a chaniatâd angenrheidiol i wneud hynny;

 • Nid yw'r Sylwadau yn tresmasu ar unrhyw hawl eiddo deallusol, gan gynnwys heb gyfyngiad hawlfraint, patent neu nod masnach unrhyw drydydd parti;

 • Nid yw’r Sylwadau’n cynnwys unrhyw ddeunydd difenwol, enllibus, sarhaus, anweddus neu fel arall yn anghyfreithlon sy’n tresmasu ar breifatrwydd.

 • Ni fydd y Sylwadau'n cael eu defnyddio i geisio neu hyrwyddo busnes neu arferiad na chyflwyno gweithgareddau masnachol neu weithgaredd anghyfreithlon.

Rydych drwy hyn yn rhoi grant i Phase5Records (UK) Ltd & (UDA) trwydded anghyfyngedig i ddefnyddio, atgynhyrchu, golygu ac awdurdodi eraill i ddefnyddio, atgynhyrchu a golygu unrhyw rai o'ch Sylwadau ar unrhyw ffurf, fformat neu gyfrwng.

Hypergysylltu â'n Cynnwys

Gall y sefydliadau canlynol gysylltu â'n Gwefan heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw:

 • asiantaethau'r llywodraeth;

 • Peiriannau chwilio;

 • Sefydliadau newyddion;

 • Gall dosbarthwyr cyfeiriadur ar-lein gysylltu â'n Gwefan yn yr un modd ag y maent yn hypergysylltu â Gwefannau busnesau rhestredig eraill; a

 • Busnesau Achrededig ar draws y system ac eithrio deisyfu sefydliadau di-elw, canolfannau siopa elusennol, a grwpiau codi arian elusennol nad ydynt efallai'n hypergysylltu â'n Gwefan.

Gall y sefydliadau hyn gysylltu â'n tudalen hafan, i gyhoeddiadau neu i wybodaeth arall am y Wefan ar yr amod: (a) nad yw'r ddolen yn dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; (b) nad yw'n awgrymu'n anghywir y caiff y parti cyswllt a'i gynhyrchion a/neu wasanaethau eu noddi, eu cymeradwyo neu eu cymeradwyo; ac (c) yn cyd-fynd â chyd-destun gwefan y parti cysylltu.

Mae’n bosibl y byddwn yn ystyried a chymeradwyo ceisiadau cyswllt eraill gan y mathau canlynol o sefydliadau:

 • ffynonellau gwybodaeth defnyddwyr a/neu fusnes adnabyddus;

 • safleoedd cymunedol dot.com;

 • cymdeithasau neu grwpiau eraill sy'n cynrychioli elusennau;

 • dosbarthwyr cyfeiriadur ar-lein;

 • pyrth rhyngrwyd;

 • cwmnïau cyfrifyddu, y gyfraith ac ymgynghori; a

 • sefydliadau addysgol a chymdeithasau masnach.

Byddwn yn cymeradwyo ceisiadau am ddolen gan y sefydliadau hyn os byddwn yn penderfynu: (a) na fyddai’r cyswllt yn gwneud i ni edrych yn anffafriol i ni ein hunain neu i’n busnesau achrededig; (b) nid oes gan y sefydliad unrhyw gofnodion negyddol gyda ni; (c) bod y budd i ni o welededd yr hyperddolen yn gwneud iawn am absenoldeb Phase5Records (UK) Ltd & (UD); a (ch) bod y ddolen yng nghyd-destun gwybodaeth gyffredinol am adnoddau.

Gall y sefydliadau hyn gysylltu â'n hafan cyn belled: (a) nad yw'r ddolen yn dwyllodrus mewn unrhyw ffordd; (b) nad yw'n awgrymu'n anwir ei fod yn noddi, yn cymeradwyo neu'n cymeradwyo'r parti cyswllt a'i gynhyrchion neu wasanaethau; ac (c) yn cyd-fynd â chyd-destun gwefan y parti cysylltu.

Os ydych yn un o'r sefydliadau a restrir ym mharagraff 2 uchod a bod gennych ddiddordeb mewn cysylltu â'n gwefan, rhaid ichi roi gwybod i ni drwy anfon e-bost at Phase5Records (UK) Ltd & (UDA). Cynhwyswch eich enw, enw eich sefydliad, gwybodaeth gyswllt yn ogystal ag URL eich gwefan, rhestr o unrhyw URLau yr ydych yn bwriadu cysylltu â'n Gwefan, a rhestr o'r URLau ar ein gwefan yr hoffech chi wneud hynny. cyswllt. Arhoswch 2-3 wythnos am ymateb.

Gall sefydliadau cymeradwy hypergysylltu â'n Gwefan fel a ganlyn:

 • Trwy ddefnyddio ein henw corfforaethol; neu

 • Trwy ddefnyddio'r lleolwr adnoddau unffurf yn cael ei gysylltu â; neu

 • Trwy ddefnyddio unrhyw ddisgrifiad arall o'n Gwefan mae cysylltu â hynny'n gwneud synnwyr o fewn cyd-destun a fformat y cynnwys ar wefan y parti cyswllt.

Dim defnydd o Phase5Records (UK) Ltd & (UDA)'s logo neu waith celf arall yn cael ei ganiatáu ar gyfer cysylltu absennol cytundeb trwydded nod masnach.

iFrames

Heb gymeradwyaeth ymlaen llaw a chaniatâd ysgrifenedig, ni chewch greu fframiau o amgylch ein Tudalennau Gwe sy'n newid mewn unrhyw ffordd gyflwyniad gweledol neu olwg ein Gwefan.

Atebolrwydd Cynnwys

Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw gynnwys sy'n ymddangos ar eich Gwefan. Rydych chi'n cytuno i'n hamddiffyn a'n hamddiffyn rhag pob hawliad sy'n codi ar eich Gwefan. Ni ddylai unrhyw ddolen(nau) ymddangos ar unrhyw Wefan y gellir ei ddehongli fel enllibus, anllad neu droseddol, neu sy'n torri, fel arall yn torri, neu'n eirioli torri neu dorri arall ar hawliau unrhyw drydydd parti.

Eich Preifatrwydd

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd

Cadw Hawliau

Rydym yn cadw'r hawl i ofyn i chi ddileu pob dolen neu unrhyw ddolen benodol i'n Gwefan. Rydych yn cymeradwyo dileu pob dolen i'n Gwefan ar unwaith ar gais. Rydym hefyd yn cadw'r hawl i ddiwygio'r telerau ac amodau hyn a'i bolisi cyswllt ar unrhyw adeg. Trwy gysylltu'n barhaus â'n Gwefan, rydych yn cytuno i fod yn rhwym i'r telerau ac amodau cysylltu hyn a'u dilyn.

Tynnu dolenni oddi ar ein gwefan

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw ddolen ar ein Gwefan sy'n sarhaus am unrhyw reswm, mae croeso i chi gysylltu a rhoi gwybod i ni unrhyw bryd. Byddwn yn ystyried ceisiadau i ddileu dolenni ond nid oes rhwymedigaeth arnom i wneud hynny nac i ymateb yn uniongyrchol i chi.

Nid ydym yn sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, nid ydym yn gwarantu ei chyflawnder na'i chywirdeb; nid ydym ychwaith yn addo sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael na bod y deunydd ar y wefan yn cael ei gadw'n gyfredol.

Ymwadiad

I'r graddau mwyaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, rydym yn eithrio pob sylw, gwarant ac amod sy'n ymwneud â'n gwefan a'r defnydd o'r wefan hon. Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad hwn yn:

 • cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu eich atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol;

 • cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu eich atebolrwydd am dwyll neu gamliwio twyllodrus;

 • cyfyngu ar unrhyw un o'n rhwymedigaethau ni neu'ch rhwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan gyfraith berthnasol; neu

 • eithrio unrhyw rai o'n rhwymedigaethau ni neu'ch rhwymedigaethau nad ydynt efallai wedi'u heithrio dan gyfraith berthnasol.

Mae'r cyfyngiadau a'r gwaharddiadau ar atebolrwydd a bennir yn yr Adran hon ac mewn mannau eraill yn yr ymwadiad hwn: (a) yn ddarostyngedig i'r paragraff blaenorol; a (b) llywodraethu'r holl rwymedigaethau sy'n codi o dan yr ymwadiad, gan gynnwys rhwymedigaethau sy'n codi mewn contract, mewn camwedd ac am dorri dyletswydd statudol.

Cyhyd â bod y wefan a’r wybodaeth a’r gwasanaethau ar y wefan yn cael eu darparu am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw natur.

bottom of page