top of page

Telerau Defnyddio Gwefan

Fersiwn 1.0

Mae gwefan Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace sydd wedi'i lleoli yn https://www.wakeup-riseup-live4peace.org/ yn waith hawlfraint sy'n perthyn i Phase5records Global Group. Gall rhai nodweddion o'r Safle fod yn destun canllawiau, telerau neu reolau ychwanegol, a fydd yn cael eu gosod ar y Safle mewn cysylltiad â nodweddion o'r fath.

Mae'r holl delerau, canllawiau a rheolau ychwanegol o'r fath yn cael eu hymgorffori trwy gyfeirio yn y Telerau hyn.

Disgrifiodd y Telerau Defnyddio hyn y telerau ac amodau cyfreithiol rwymol sy'n goruchwylio eich defnydd o'r Safle.

TRWY logio I'R SAFLE, YR YDYCH YN CYDYMFFURFIO Â'R TELERAU HYN ac rydych yn cynrychioli bod gennych yr awdurdod a'r gallu i ymrwymo i'r Telerau hyn. DYLAI CHI FOD O LEIAF 18 MLYNEDD OED I FYND I'R SAFLE. OS YDYCH YN ANGHYTUNO Â HOLL DDARPARIAETH Y TELERAU HYN, PEIDIWCH Â LOGIO I MEWN A/NEU DDEFNYDDIO'R SAFLE.

 

Mae'r telerau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddio cyflafareddu Adran 10.2 ar sail unigol i ddatrys anghydfodau a hefyd gyfyngu ar y rhwymedïau sydd ar gael i chi os bydd anghydfod. Crëwyd y Telerau Defnyddio hyn gyda chymorth y  Termau Defnyddio Generadur .

Mynediad i'r Safle

Yn amodol ar y Telerau hyn. Mae'r cwmni'n rhoi trwydded gyfyngedig anhrosglwyddadwy, anghyfyngedig, ddirymadwy, gyfyngedig i chi gael mynediad i'r Wefan at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun yn unig.

Rhai Cyfyngiadau. Mae'r hawliau a gymeradwyir i chi yn y Telerau hyn yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau a ganlyn: (a) ni fyddwch yn gwerthu, rhentu, prydlesu, trosglwyddo, aseinio, dosbarthu, cynnal, neu fel arall yn ecsbloetio'r Wefan yn fasnachol; (b) ni fyddwch yn newid, yn gwneud gwaith deilliadol ar, yn dadosod, yn gwrth-gasglu nac yn beiriannydd wrthdroi unrhyw ran o'r Safle; (c) ni chewch gyrchu'r Safle er mwyn adeiladu gwefan debyg neu gystadleuol; ac (d) ac eithrio fel y nodir yn benodol yma, ni chaniateir i unrhyw ran o'r Wefan gael ei chopïo, ei hatgynhyrchu, ei dosbarthu, ei hailgyhoeddi, ei llwytho i lawr, ei harddangos, ei phostio na'i throsglwyddo mewn unrhyw ffurf na thrwy unrhyw fodd oni nodir yn wahanol, unrhyw ryddhad, diweddariad, neu bydd ychwanegiadau eraill at ymarferoldeb y Wefan yn amodol ar y Telerau hyn.  Rhaid cadw pob hysbysiad hawlfraint a hysbysiad perchnogol arall ar y Wefan ar bob copi ohono.

Mae'r cwmni'n cadw'r hawl i newid, atal neu derfynu'r Wefan gyda neu heb rybudd i chi.  Fe wnaethoch chi gymeradwyo na fydd y Cwmni'n atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am unrhyw newid, ymyrraeth, neu derfynu'r Wefan neu unrhyw ran.

Dim Cefnogaeth na Chynnal a Chadw. Rydych yn cytuno na fydd gan y Cwmni unrhyw rwymedigaeth i ddarparu unrhyw gefnogaeth i chi mewn cysylltiad â'r Safle.

Ac eithrio unrhyw Gynnwys Defnyddiwr y gallwch ei ddarparu, rydych yn ymwybodol bod yr holl hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfreintiau, patentau, nodau masnach, a chyfrinachau masnach, yn y Wefan a'i chynnwys yn eiddo i gyflenwyr y Cwmni neu'r Cwmni. Sylwch nad yw’r Telerau hyn a mynediad i’r Wefan yn rhoi unrhyw hawliau, teitl na buddiant mewn nac i unrhyw hawliau eiddo deallusol, ac eithrio’r hawliau mynediad cyfyngedig a fynegir yn Adran 2.1. Mae'r Cwmni a'i gyflenwyr yn cadw'r holl hawliau na roddir yn y Telerau hyn.

Cynnwys Defnyddiwr

Cynnwys Defnyddiwr. Mae "Cynnwys Defnyddiwr" yn golygu unrhyw wybodaeth a chynnwys y mae defnyddiwr yn eu cyflwyno i'r Wefan. Chi sy'n llwyr gyfrifol am eich Cynnwys Defnyddiwr. Rydych chi'n ysgwyddo'r holl risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio'ch Cynnwys Defnyddiwr.  Rydych chi trwy hyn yn ardystio nad yw'ch Cynnwys Defnyddiwr yn torri ein Polisi Defnydd Derbyniol.  Ni chewch gynrychioli neu awgrymu i eraill bod eich Cynnwys Defnyddiwr yn cael ei ddarparu, ei noddi neu ei gymeradwyo gan y Cwmni mewn unrhyw ffordd. Gan mai chi yn unig sy'n gyfrifol am eich Cynnwys Defnyddiwr, efallai y byddwch yn agored i atebolrwydd. Nid oes rhaid i'r Cwmni wneud copi wrth gefn o unrhyw Gynnwys Defnyddiwr rydych chi'n ei bostio; hefyd, efallai y bydd eich Cynnwys Defnyddiwr yn cael ei ddileu ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw i chi. Chi yn unig sy'n gyfrifol am wneud eich copïau wrth gefn eich hun o'ch Cynnwys Defnyddiwr os dymunwch.

Rydych chi drwy hyn yn rhoi i'r Cwmni drwydded fyd-eang anwrthdroadwy, anghyfyngedig, heb freindal ac â thâl llawn, i atgynhyrchu, dosbarthu, arddangos yn gyhoeddus a pherfformio, paratoi gweithiau deilliadol o, ymgorffori mewn gweithiau eraill, a defnyddio a manteisio fel arall ar eich Cynnwys Defnyddiwr, ac i caniatáu is-drwyddedau o'r hawliau uchod, dim ond at ddibenion cynnwys eich Cynnwys Defnyddiwr yn y Wefan.  Rydych chi drwy hyn yn hepgor yn ddiwrthdro unrhyw honiadau a honiadau o hawliau moesol neu briodoliad mewn perthynas â'ch Cynnwys Defnyddiwr.

Polisi Defnydd Derbyniol. Mae'r termau canlynol yn ffurfio ein "Polisi Defnydd Derbyniol": Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio'r Wefan i gasglu, uwchlwytho, trosglwyddo, arddangos, neu ddosbarthu unrhyw Gynnwys Defnyddiwr (i) sy'n torri unrhyw hawl trydydd parti neu unrhyw eiddo deallusol neu hawl perchnogol; (ii) sy’n anghyfreithlon, yn aflonyddu, yn sarhaus, yn gamweddus, yn fygythiol, yn niweidiol, yn ymledu i breifatrwydd rhywun arall, yn ddi-chwaeth, yn ddifenwol, yn ffug, yn fwriadol gamarweiniol, yn enllibus o ran masnach, yn pornograffig, yn anweddus, yn amlwg yn sarhaus, yn hyrwyddo hiliaeth, rhagfarnllyd, casineb neu gorfforol niwed o unrhyw fath yn erbyn unrhyw grŵp neu unigolyn; (iii) sy'n niweidiol i blant dan oed mewn unrhyw ffordd; neu (iv) sy'n groes i unrhyw gyfraith, rheoliad, neu rwymedigaethau neu gyfyngiadau a osodir gan unrhyw drydydd parti.

Yn ogystal, rydych yn cytuno i beidio â: (i) lanlwytho, trosglwyddo, na dosbarthu i'r Wefan na thrwyddi unrhyw feddalwedd y bwriedir iddo niweidio neu newid system gyfrifiadurol neu ddata; (ii) anfon drwy'r Wefan hysbysebu digymell neu anawdurdodedig, deunyddiau hyrwyddo, post sothach, sbam, llythyrau cadwyn, cynlluniau pyramid, neu unrhyw fath arall o negeseuon dyblyg neu ddigymell; (iii) defnyddio’r Safle i gynaeafu, casglu, casglu neu gydosod gwybodaeth neu ddata am ddefnyddwyr eraill heb eu caniatâd; (iv) ymyrryd â, amharu, neu greu baich gormodol ar weinyddion neu rwydweithiau sy'n gysylltiedig â'r Wefan, neu dorri rheoliadau, polisïau neu weithdrefnau rhwydweithiau o'r fath; (v) ceisio cael mynediad anawdurdodedig i'r Safle, boed hynny trwy gloddio cyfrinair neu unrhyw fodd arall; (vi) aflonyddu neu ymyrryd â defnydd a mwynhad unrhyw ddefnyddiwr arall o'r Safle; neu (vi) defnyddio meddalwedd neu asiantau neu sgriptiau awtomataidd i gynhyrchu cyfrifon lluosog ar y Wefan, neu i gynhyrchu chwiliadau awtomataidd, ceisiadau, neu ymholiadau i'r Wefan.

Rydym yn cadw'r hawl i adolygu unrhyw Gynnwys Defnyddiwr, ac i ymchwilio a/neu gymryd camau priodol yn eich erbyn yn ôl ein disgresiwn llwyr os byddwch yn torri'r Polisi Defnydd Derbyniol neu unrhyw ddarpariaeth arall yn y Telerau hyn neu fel arall yn creu atebolrwydd i ni neu unrhyw berson arall. Gall camau o’r fath gynnwys dileu neu addasu’ch Cynnwys Defnyddiwr, terfynu’ch Cyfrif yn unol ag Adran 8, a/neu eich hysbysu i awdurdodau gorfodi’r gyfraith.

Os byddwch chi'n rhoi unrhyw adborth neu awgrymiadau i'r Cwmni ynglŷn â'r Wefan, rydych chi trwy hyn yn aseinio'r holl hawliau i'r Cwmni yn y cyfryw Adborth ac yn cytuno y bydd gan y Cwmni'r hawl i ddefnyddio a manteisio'n llawn ar Adborth o'r fath a gwybodaeth gysylltiedig mewn unrhyw fodd y mae'n credu sy'n briodol.  Bydd y Cwmni'n trin unrhyw Adborth a roddwch i'r Cwmni fel rhywbeth nad yw'n gyfrinachol ac nad yw'n berchnogol.

Rydych yn cytuno i indemnio a dal y Cwmni a'i swyddogion, gweithwyr ac asiantau yn ddiniwed, gan gynnwys costau a ffioedd atwrneiod, rhag unrhyw hawliad neu orchymyn a wneir gan unrhyw drydydd parti oherwydd neu'n deillio o (a) eich defnydd o'r Wefan, (b) eich bod yn torri'r Telerau hyn, (c) eich bod yn torri cyfreithiau neu reoliadau cymwys neu (d) eich Cynnwys Defnyddiwr.  Mae'r cwmni'n cadw'r hawl i gymryd amddiffyniad a rheolaeth unigryw ar unrhyw fater y mae'n ofynnol i chi ein hindemnio ar ei gyfer, ac rydych yn cytuno i gydweithredu â'n hamddiffyniad o'r hawliadau hyn.  Rydych yn cytuno i beidio â setlo unrhyw fater heb ganiatâd ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw.  Bydd y cwmni'n gwneud pob ymdrech resymol i roi gwybod i chi am unrhyw hawliad, gweithred neu achos o'r fath ar ôl dod yn ymwybodol ohono.

Dolenni a Hysbysebion Trydydd Parti; Defnyddwyr Eraill

Dolenni a Hysbysebion Trydydd Parti. Gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau a gwasanaethau trydydd parti, a/neu arddangos hysbysebion ar gyfer trydydd parti.  Nid yw Dolenni a Hysbysebion Trydydd Parti o'r fath o dan reolaeth y Cwmni, ac nid yw'r Cwmni yn gyfrifol am unrhyw Dolenni a Hysbysebion Trydydd Parti.  Mae'r Cwmni'n darparu mynediad i'r Dolenni a Hysbysebion Trydydd Parti hyn er hwylustod i chi yn unig, ac nid yw'n adolygu, cymeradwyo, monitro, cymeradwyo, gwarantu nac yn gwneud unrhyw sylwadau mewn perthynas â Dolenni a Hysbysebion Trydydd Parti.  Rydych yn defnyddio pob Dolen a Hysbyseb Trydydd Parti ar eich menter eich hun, a dylech fod yn ofalus ac yn ddoeth wrth wneud hynny. Pan fyddwch yn clicio ar unrhyw un o'r Dolenni a Hysbysebion Trydydd Parti, mae telerau a pholisïau perthnasol y trydydd parti yn berthnasol, gan gynnwys arferion casglu data a phreifatrwydd y trydydd parti.

Defnyddwyr Eraill. Mae pob defnyddiwr Safle yn llwyr gyfrifol am unrhyw un a phob un o'i Gynnwys Defnyddiwr ei hun.  Gan nad ydym yn rheoli Cynnwys Defnyddwyr, rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad ydym yn gyfrifol am unrhyw Gynnwys Defnyddiwr, p'un a ddarperir gennych chi neu gan eraill.  Rydych yn cytuno na fydd y Cwmni yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir o ganlyniad i unrhyw ryngweithio o'r fath.  Os oes anghydfod rhyngoch chi ac unrhyw ddefnyddiwr Safle, nid ydym o dan unrhyw rwymedigaeth i gymryd rhan.

Rydych chi drwy hyn yn rhyddhau ac am byth yn rhyddhau'r Cwmni a'n swyddogion, gweithwyr, asiantau, olynwyr, ac aseinio o, a thrwy hyn yn ildio ac yn ildio, pob un o anghydfodau, hawliad, dadlau, galw, hawl, rhwymedigaeth, atebolrwydd, yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, gweithredu ac achos gweithredu o bob math a natur, sydd wedi codi neu'n codi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol allan o'r Safle, neu sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â'r Safle. Os ydych yn breswylydd yng Nghaliffornia, rydych trwy hyn yn hepgor adran cod sifil California 1542 mewn cysylltiad â’r uchod, sy’n nodi: “nid yw datganiad cyffredinol yn ymestyn i hawliadau nad yw’r credydwr yn gwybod neu’n amau eu bod yn bodoli o’i blaid yn y amser cyflawni’r rhyddhad, a fyddai’n effeithio’n sylweddol ar ei setliad gyda’r dyledwr os oedd yn hysbys iddo.”

Cwcis a Bannau Gwe. Fel unrhyw wefan arall, mae Wake Up, Rise Up - LIVE4Peace yn defnyddio 'cwcis'. Mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i storio gwybodaeth gan gynnwys dewisiadau ymwelwyr, a'r tudalennau ar y wefan y mae'r ymwelydd wedi cyrchu neu ymweld â nhw. Defnyddir y wybodaeth i wneud y gorau o brofiad y defnyddwyr trwy addasu cynnwys ein tudalen we yn seiliedig ar fath porwr ymwelwyr a/neu wybodaeth arall.

Ein Partneriaid Hysbysebu. Efallai y bydd rhai o hysbysebwyr ar ein gwefan yn defnyddio cwcis a ffaglau gwe. Rhestrir ein partneriaid hysbysebu isod. Mae gan bob un o'n partneriaid hysbysebu eu Polisi Preifatrwydd eu hunain ar gyfer eu polisïau ar ddata defnyddwyr. Er mwyn cael mynediad haws, rydym wedi hypergysylltu â'u Polisïau Preifatrwydd isod.

Ymwadiadau

Darperir y wefan ar sail "fel y mae" ac "fel y mae ar gael", ac mae'r cwmni a'n cyflenwyr yn gwadu'n benodol unrhyw warantau ac amodau o unrhyw fath, boed yn benodol, ymhlyg neu statudol, gan gynnwys yr holl warantau neu amodau masnachadwyedd. , ffitrwydd at ddiben penodol, teitl, mwynhad tawel, cywirdeb, neu ddiffyg trosedd.  Nid ydym ni na'n cyflenwyr yn gwarantu y bydd y wefan yn bodloni'ch gofynion, y bydd ar gael yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel, heb unrhyw wallau, neu'n gywir, yn ddibynadwy, yn rhydd o firysau neu god niweidiol arall, yn gyflawn, yn gyfreithlon. , neu yn ddiogel.  Os yw'r gyfraith berthnasol yn gofyn am unrhyw warantau mewn perthynas â'r safle, mae pob gwarant o'r fath yn gyfyngedig o ran hyd i naw deg (90) diwrnod o ddyddiad y defnydd cyntaf.

Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu eithrio gwarantau ymhlyg, felly efallai na fydd yr eithriad uchod yn berthnasol i chi.  Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu cyfyngiadau ar ba mor hir y mae gwarant ymhlyg yn para, felly efallai na fydd y cyfyngiad uchod yn berthnasol i chi.

Cyfyngiad ar Atebolrwydd

I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd cwmni neu ein cyflenwyr o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am unrhyw elw a gollwyd, data a gollwyd, costau caffael cynhyrchion amgen, neu unrhyw anuniongyrchol, canlyniadol, enghreifftiol, atodol, iawndal arbennig neu gosbol sy'n deillio o'r telerau hyn neu'n ymwneud â hwy neu'ch defnydd o'r safle, neu'ch anallu i'w ddefnyddio, hyd yn oed os yw'r cwmni wedi cael gwybod am y posibilrwydd o iawndal o'r fath.  Eich disgresiwn a’ch risg eich hun yw mynediad i’r wefan a’i defnyddio, a chi yn unig fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i’ch dyfais neu system gyfrifiadurol, neu unrhyw golled o ddata sy’n deillio o hynny.

I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, er gwaethaf unrhyw beth i'r gwrthwyneb a gynhwysir yma, bydd ein hatebolrwydd i chi am unrhyw iawndal sy'n deillio o'r cytundeb hwn neu'n gysylltiedig ag ef, bob amser yn gyfyngedig i uchafswm o hanner cant o ddoleri'r UD (ni $50). Ni fydd bodolaeth mwy nag un hawliad yn ehangu'r terfyn hwn.  Rydych yn cytuno na fydd gan ein cyflenwyr unrhyw atebolrwydd o unrhyw fath yn deillio o’r cytundeb hwn neu’n ymwneud ag ef.

Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu cyfyngu neu eithrio atebolrwydd am iawndal achlysurol neu ganlyniadol, felly efallai na fydd y cyfyngiad neu'r gwaharddiad uchod yn berthnasol i chi.

Term a Therfyniad. Yn amodol ar yr Adran hon, bydd y Telerau hyn yn parhau mewn grym ac effaith lawn tra byddwch yn defnyddio'r Wefan.  Gallwn atal neu derfynu eich hawliau i ddefnyddio'r Wefan ar unrhyw adeg am unrhyw reswm yn ôl ein disgresiwn llwyr, gan gynnwys ar gyfer unrhyw ddefnydd o'r Wefan yn groes i'r Telerau hyn.  Ar ôl i'ch hawliau o dan y Telerau hyn ddod i ben, bydd eich Cyfrif a'ch hawl i gael mynediad i'r Wefan a'i defnyddio yn dod i ben ar unwaith.  Rydych yn deall y gallai unrhyw derfynu eich Cyfrif olygu dileu eich Cynnwys Defnyddiwr sy'n gysylltiedig â'ch Cyfrif o'n cronfeydd data byw.  Ni fydd gan y cwmni unrhyw atebolrwydd o gwbl i chi am unrhyw derfynu eich hawliau o dan y Telerau hyn.  Hyd yn oed ar ôl i'ch hawliau o dan y Telerau hyn gael eu terfynu, bydd darpariaethau canlynol y Telerau hyn yn parhau mewn grym: Adrannau 2 i 2.5, Adran 3 ac Adrannau 4 i 10.

 

Polisi Hawlfraint.

Mae'r cwmni'n parchu eiddo deallusol eraill ac yn gofyn i ddefnyddwyr ein Gwefan wneud yr un peth.  Mewn cysylltiad â'n Gwefan, rydym wedi mabwysiadu a gweithredu polisi sy'n parchu cyfraith hawlfraint sy'n darparu ar gyfer cael gwared ar unrhyw ddeunyddiau torri a therfynu defnyddwyr ein Gwefan ar-lein sy'n torri dro ar ôl tro ar hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfreintiau.  Os ydych chi'n credu bod un o'n defnyddwyr, trwy ddefnyddio ein Gwefan, yn torri'r hawlfraint(au) mewn gwaith yn anghyfreithlon, ac yn dymuno cael gwared ar y deunydd yr honnir ei fod yn torri'r gyfraith, bydd y wybodaeth ganlynol ar ffurf hysbysiad ysgrifenedig (yn dilyn i 17 USC § 512 (c)) rhaid ei ddarparu i'n Asiant Hawlfraint dynodedig:

  • eich llofnod corfforol neu electronig;

  • adnabod y gwaith(gweithiau) hawlfraint yr ydych yn honni ei fod wedi ei dorri;

  • adnabod y deunydd ar ein gwasanaethau yr ydych yn honni ei fod yn tramgwyddo ac yr ydych yn gofyn i ni ei ddileu;

  • gwybodaeth ddigonol i ganiatáu i ni ddod o hyd i ddeunydd o'r fath;

  • eich cyfeiriad, rhif ffôn, a chyfeiriad e-bost;

  • datganiad bod gennych gred ddidwyll nad yw defnydd o'r deunydd annymunol wedi'i awdurdodi gan berchennog yr hawlfraint, ei asiant, nac o dan y gyfraith; a

  • datganiad bod y wybodaeth yn yr hysbysiad yn gywir, ac o dan gosb o dyngu anudon, eich bod naill ai’n berchennog yr hawlfraint yr honnir iddo gael ei dorri neu eich bod wedi’ch awdurdodi i weithredu ar ran perchennog yr hawlfraint.

Sylwch, yn unol â 17 USC § 512(f), bod unrhyw gamliwiad o ffaith berthnasol mewn hysbysiad ysgrifenedig yn awtomatig yn destun atebolrwydd i'r parti sy'n cwyno am unrhyw iawndal, costau a ffioedd atwrnai a dynnir gennym ni mewn cysylltiad â'r hysbysiad ysgrifenedig a'r honiad o torri hawlfraint.

 

Cyffredinol

Mae’r Telerau hyn yn destun adolygiad achlysurol, ac os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol, mae’n bosibl y byddwn yn eich hysbysu drwy anfon e-bost atoch i’r cyfeiriad e-bost diwethaf a ddarparwyd gennych i ni a/neu drwy bostio hysbysiad o’r newidiadau yn amlwg ar ein Safle.  Chi sy'n gyfrifol am roi eich cyfeiriad e-bost diweddaraf i ni.  Os na fydd y cyfeiriad e-bost diwethaf yr ydych wedi'i roi i ni yn ddilys, bydd anfon yr e-bost sy'n cynnwys hysbysiad o'r fath serch hynny yn hysbysiad effeithiol o'r newidiadau a ddisgrifir yn yr hysbysiad.  Bydd unrhyw newidiadau i'r Telerau hyn yn dod i rym ar y cynharaf o dri deg (30) diwrnod calendr ar ôl i ni anfon hysbysiad e-bost atoch neu dri deg (30) diwrnod calendr ar ôl i ni bostio hysbysiad o'r newidiadau ar ein Gwefan.  Bydd y newidiadau hyn yn effeithiol ar unwaith i ddefnyddwyr newydd ein Gwefan.  Bydd defnydd parhaus o'n Gwefan yn dilyn hysbysiad o newidiadau o'r fath yn dangos eich bod yn cydnabod y newidiadau hynny a'ch bod yn cytuno i fod yn rhwym i delerau ac amodau newidiadau o'r fath. Datrys Anghydfod. Darllenwch y Cytundeb Cyflafareddu hwn yn ofalus. Mae'n rhan o'ch contract gyda'r Cwmni ac yn effeithio ar eich hawliau.  Mae'n cynnwys gweithdrefnau ar gyfer

CYFLAFAREDDEB RHWYMO GORFODOL AC EILIAD GWEITHREDU DOSBARTH.

Cymhwysedd Cytundeb Cyflafareddu. Bydd pob hawliad ac anghydfod mewn cysylltiad â'r Telerau neu'r defnydd o unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a ddarperir gan y Cwmni na ellir ei ddatrys yn anffurfiol neu mewn llys hawliadau bychain yn cael eu datrys trwy gyflafareddu rhwymol ar sail unigol o dan delerau'r Cytundeb Cyflafareddu hwn.  Oni chytunir fel arall, cynhelir pob achos cyflafareddu yn Saesneg.  Mae'r Cytundeb Cyflafareddu hwn yn berthnasol i chi a'r Cwmni, ac i unrhyw is-gwmnïau, cysylltiedigion, asiantau, gweithwyr, rhagflaenwyr mewn llog, olynwyr, ac aseinio, yn ogystal â holl ddefnyddwyr awdurdodedig neu anawdurdodedig neu fuddiolwyr gwasanaethau neu nwyddau a ddarperir o dan y Telerau.

Gofyniad Hysbysiad a Datrys Anghydfod Anffurfiol. Cyn y gall y naill barti neu'r llall geisio cyflafareddu, rhaid i'r parti yn gyntaf anfon Hysbysiad Anghydfod ysgrifenedig at y parti arall yn disgrifio natur a sail yr hawliad neu'r anghydfod, a'r rhyddhad y gofynnir amdano.  Dylid anfon Hysbysiad i'r Cwmni i: 54 Pasiant Drive. Ar ôl i'r Hysbysiad ddod i law, gallwch chi a'r Cwmni geisio datrys yr hawliad neu'r anghydfod yn anffurfiol.  Os na fyddwch chi a'r Cwmni yn datrys yr hawliad neu'r anghydfod o fewn tri deg (30) diwrnod ar ôl derbyn yr Hysbysiad, gall y naill barti neu'r llall ddechrau ar achos cyflafareddu.  Ni chaniateir i swm unrhyw gynnig setliad a wneir gan unrhyw barti gael ei ddatgelu i’r cymrodeddwr hyd nes y bydd y cymrodeddwr wedi pennu swm y dyfarniad y mae gan y naill barti neu’r llall hawl iddo.

Rheolau Cyflafareddu. Bydd cyflafareddu yn cael ei gychwyn trwy Gymdeithas Cyflafareddu America, darparwr datrys anghydfod amgen sefydledig sy'n cynnig cyflafareddu fel y nodir yn yr adran hon.  Os nad yw AAA ar gael i gyflafareddu, bydd y partïon yn cytuno i ddewis Darparwr ADR amgen.  Bydd rheolau'r Darparwr ADR yn llywodraethu pob agwedd ar y cyflafareddu ac eithrio i'r graddau y mae rheolau o'r fath yn gwrthdaro â'r Telerau.  Mae Rheolau Cyflafareddu Defnyddwyr AAA sy'n llywodraethu'r cyflafareddu ar gael ar-lein yn adr.org neu drwy ffonio'r AAA ar 1-800-778-7879.  Bydd y cyflafareddiad yn cael ei gynnal gan un cymrodeddwr niwtral.  Gellir datrys unrhyw hawliadau neu anghydfodau lle mae cyfanswm y dyfarniad a geisir yn llai na Deg Mil o Ddoleri’r UD (UD$10,000.00) drwy gyflafareddu rhwymol nad yw’n seiliedig ar ymddangosiad, yn ôl dewis y parti sy’n ceisio rhyddhad.  Ar gyfer hawliadau neu anghydfodau lle mae cyfanswm y dyfarniad a geisir yn Ddeng Mil o Ddoleri'r UD (UD$10,000.00) neu fwy, bydd yr hawl i wrandawiad yn cael ei bennu gan y Rheolau Cyflafareddu.  Bydd unrhyw wrandawiad yn cael ei gynnal mewn lleoliad o fewn 100 milltir i'ch preswylfa, oni bai eich bod yn byw y tu allan i'r Unol Daleithiau, ac oni bai bod y partïon yn cytuno fel arall.  Os ydych yn byw y tu allan i'r Unol Daleithiau, bydd y cyflafareddwr yn rhoi rhybudd rhesymol i'r partïon o ddyddiad, amser a lleoliad unrhyw wrandawiadau llafar. Gall unrhyw ddyfarniad ar y dyfarniad a roddwyd gan y cymrodeddwr gael ei gofnodi mewn unrhyw lys awdurdodaeth gymwys.  Os bydd y cyflafareddwr yn rhoi dyfarniad i chi sy'n fwy na'r cynnig setliad diwethaf a wnaeth y Cwmni i chi cyn cychwyn y cyflafareddu, bydd y Cwmni'n talu'r mwyaf o'r dyfarniad neu $2,500.00 i chi.  Bydd pob parti yn ysgwyddo ei gostau a'i alldaliadau ei hun sy'n deillio o'r cyflafareddu a bydd yn talu cyfran gyfartal o ffioedd a chostau'r Darparwr ADR.

Rheolau Ychwanegol ar gyfer Cyflafareddu nad yw'n Seiliedig ar Ymddangosiad. Os etholir cyflafareddu nad yw'n seiliedig ar ymddangosiad, cynhelir y cyflafareddu dros y ffôn, ar-lein a/neu yn seiliedig ar gyflwyniadau ysgrifenedig yn unig; y parti sy'n cychwyn y cyflafareddiad fydd yn dewis y modd penodol.  Ni fydd y cyflafareddiad yn cynnwys unrhyw ymddangosiad personol gan y partïon neu'r tystion oni bai y cytunir yn wahanol gan y partïon.

Terfynau Amser. Os byddwch chi neu'r Cwmni yn mynd ar drywydd cyflafareddu, rhaid cychwyn a/neu fynnu'r weithred gyflafareddu o fewn y statud cyfyngiadau ac o fewn unrhyw derfyn amser a osodir dan Reolau AAA ar gyfer yr hawliad perthnasol.

Awdurdod Cyflafareddwr. Os bydd cyflafareddu yn cael ei gychwyn, bydd y cyflafareddwr yn penderfynu ar eich hawliau a'ch atebolrwydd chi a'r Cwmni, ac ni fydd yr anghydfod yn cael ei gyfuno ag unrhyw faterion eraill nac yn cael ei uno ag unrhyw achosion neu bartïon eraill.  Bydd gan y cyflafareddwr yr awdurdod i ganiatáu cynigion sy'n rhagfarnu'r cyfan neu ran o unrhyw hawliad.  Bydd gan y cyflafareddwr yr awdurdod i ddyfarnu iawndal ariannol, ac i ganiatáu unrhyw rwymedi neu ryddhad anariannol sydd ar gael i unigolyn o dan gyfraith berthnasol, y Rheolau AAA, a'r Telerau.  Bydd y cyflafareddwr yn cyhoeddi dyfarniad ysgrifenedig a datganiad o benderfyniad yn disgrifio'r canfyddiadau a'r casgliadau hanfodol y mae'r dyfarniad yn seiliedig arnynt.  Mae gan y cyflafareddwr yr un awdurdod i ddyfarnu rhyddhad unigol ag a fyddai gan farnwr mewn llys barn.  Mae dyfarniad y cyflafareddwr yn derfynol ac yn rhwymol arnoch chi a'r Cwmni.

Hepgor Treial Rheithgor. MAE'R PARTÏON DRWY HYN YN HIDIO EU HAWLIAU CYFANSODDIADOL A STATUDOL I FYND I'R LLYS A CHAEL TREIAL O FLAEN BARNWR NEU REITHGOR, gan ddewis yn lle hynny y bydd pob hawliad ac anghydfod yn cael eu datrys trwy gyflafareddu o dan y Cytundeb Cyflafareddu hwn.  Mae gweithdrefnau cyflafareddu fel arfer yn fwy cyfyngedig, yn fwy effeithlon ac yn rhatach na'r rheolau sy'n berthnasol mewn llys ac yn destun adolygiad cyfyngedig iawn gan lys.  Os digwydd i unrhyw ymgyfreitha godi rhyngoch chi a'r Cwmni mewn unrhyw lys gwladwriaethol neu ffederal mewn siwt i adael neu orfodi dyfarniad cyflafareddu neu fel arall, CHI A'R CWMNI YN EICH HOLL HAWLIAU I DREIAL RHEITHGOR, gan ddewis yn lle hynny bod yr anghydfod yn cael ei ddatrys. gan farnwr.

Hepgor Dosbarth neu Gamau Cyfunol. Rhaid i bob hawliad ac anghydfod o fewn cwmpas y cytundeb cyflafareddu hwn gael eu cymrodeddu neu eu cyfreitha ar sail unigol ac nid ar sail dosbarth, ac ni all hawliadau mwy nag un cwsmer neu ddefnyddiwr gael eu cymrodeddu na’u cyfreitha ar y cyd na’u cydgrynhoi â rhai unrhyw gwsmer arall. neu ddefnyddiwr.

Cyfrinachedd. Bydd pob agwedd ar y broses gyflafareddu yn gwbl gyfrinachol.  Mae'r partïon yn cytuno i gadw cyfrinachedd oni bai bod y gyfraith yn mynnu fel arall.  Ni fydd y paragraff hwn yn atal parti rhag cyflwyno i lys barn unrhyw wybodaeth sy'n angenrheidiol i orfodi'r Cytundeb hwn, i orfodi dyfarniad cyflafareddu, neu i geisio rhyddhad gwaharddol neu ecwitïol.

Difrifoldeb. Os canfyddir o dan y gyfraith bod unrhyw ran neu rannau o'r Cytundeb Cyflafareddu hwn yn annilys neu'n anorfodadwy gan lys awdurdodaeth gymwys, yna ni fydd y cyfryw ran neu rannau penodol o unrhyw rym ac effaith a chânt eu torri a bydd gweddill y Cytundeb yn cael ei dorri. parhau mewn llawn rym ac effaith.

Hawl i Hepgor. Gall unrhyw un neu bob un o’r hawliau a chyfyngiadau a nodir yn y Cytundeb Cyflafareddu hwn gael eu hepgor gan y parti y mae’r hawliad yn cael ei hawlio yn ei erbyn.  Ni fydd hepgoriad o'r fath yn ildio nac yn effeithio ar unrhyw ran arall o'r Cytundeb Cyflafareddu hwn.

Goroesiad Cytundeb. Bydd y Cytundeb Cyflafareddu hwn yn goroesi terfyniad eich perthynas â'r Cwmni.

Llys Hawliadau Bychain. Serch hynny, yr uchod, gallwch chi neu'r Cwmni ddwyn achos unigol mewn llys hawliadau bychain.

Rhyddhad Ecwiti Brys. Beth bynnag yr uchod, gall y naill barti neu'r llall geisio rhyddhad teg mewn argyfwng gerbron llys gwladwriaeth neu ffederal er mwyn cynnal y status quo tra'n aros am gyflafareddu.  Ni fydd cais am fesurau interim yn cael ei ystyried yn ildiad o unrhyw hawliau neu rwymedigaethau eraill o dan y Cytundeb Cyflafareddu hwn.

Hawliadau Nad Ydynt yn Ddarostyngol i Gyflafareddu. Er gwaethaf yr uchod, ni fydd honiadau o ddifenwi, torri'r Ddeddf Twyll a Cham-drin Cyfrifiadurol, a thorri neu gamddefnyddio patent, hawlfraint, nod masnach neu gyfrinachau masnach y parti arall yn ddarostyngedig i'r Cytundeb Cyflafareddu hwn.

Mewn unrhyw amgylchiadau lle mae'r Cytundeb Cyflafareddu uchod yn caniatáu i'r partïon ymgyfreitha yn y llys, mae'r partïon trwy hyn yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth bersonol y llysoedd a leolir yn Sir yr Iseldiroedd, California, at y dibenion hynny.

Gall y Safle fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau rheoli allforio yr Unol Daleithiau a gall fod yn destun rheoliadau allforio neu fewnforio mewn gwledydd eraill. Rydych yn cytuno i beidio ag allforio, ail-allforio, na throsglwyddo, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, unrhyw ddata technegol o'r UD a gafwyd gan y Cwmni, neu unrhyw gynhyrchion sy'n defnyddio data o'r fath, yn groes i gyfreithiau neu reoliadau allforio yr Unol Daleithiau.

Lleolir y cwmni yn y cyfeiriad yn Adran 10.8. Os ydych chi'n byw yn California, gallwch roi gwybod am gwynion i Uned Cymorth Cwyn Is-adran Cynnyrch Defnyddwyr Adran Materion Defnyddwyr California trwy gysylltu â nhw'n ysgrifenedig yn 400 R Street, Sacramento, CA 95814, neu dros y ffôn yn (800). ) 952-5210.

Cyfathrebu Electronig. Mae'r cyfathrebiadau rhyngoch chi a'r Cwmni yn defnyddio dulliau electronig, p'un a ydych yn defnyddio'r Wefan neu'n anfon e-byst atom, neu a yw'r Cwmni'n postio hysbysiadau ar y Wefan neu'n cyfathrebu â chi trwy e-bost. At ddibenion cytundebol, rydych (a) yn cydsynio i dderbyn cyfathrebiadau gan y Cwmni ar ffurf electronig; a (b) cytuno bod yr holl delerau ac amodau, cytundebau, hysbysiadau, datgeliadau, a chyfathrebiadau eraill y mae'r Cwmni yn eu darparu i chi yn electronig yn bodloni unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol y byddai cyfathrebiadau o'r fath yn ei bodloni pe bai mewn ysgrifen copi caled.

Termau Cyfan. Mae'r Telerau hyn yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni ynghylch defnyddio'r Wefan. Ni fydd ein methiant i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y Telerau hyn yn gweithredu fel ildiad o hawl neu ddarpariaeth o'r fath. Er hwylustod yn unig y mae teitlau’r adrannau yn y Telerau hyn ac nid oes ganddynt unrhyw effaith gyfreithiol na chytundebol. Mae'r gair "gan gynnwys" yn golygu "gan gynnwys heb gyfyngiad". Os bernir bod unrhyw un o ddarpariaethau’r Telerau hyn yn annilys neu’n anorfodadwy, ni fydd amhariad ar ddarpariaethau eraill y Telerau hyn a bernir bod y ddarpariaeth annilys neu anorfodadwy wedi’i haddasu fel ei bod yn ddilys ac yn orfodadwy i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.  Mae eich perthynas â’r Cwmni yn un contractwr annibynnol, ac nid yw’r naill barti na’r llall yn asiant nac yn bartner i’r llall.  Mae'n bosibl na fydd y Telerau hyn, na'ch hawliau a'ch rhwymedigaethau yn y ddogfen hon, yn cael eu haseinio, eu his-gontractio, eu dirprwyo, na'u trosglwyddo fel arall gennych chi heb ganiatâd ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw, a bydd unrhyw ymgais i aseiniad, is-gontractio, dirprwyo neu drosglwyddo yn groes i'r uchod yn null a gwagle.  Gall y Cwmni aseinio'r Telerau hyn yn rhydd.  Bydd y telerau ac amodau a nodir yn y Telerau hyn yn rhwymol ar aseineion.

Eich Preifatrwydd. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

Hawlfraint/Gwybodaeth Nod Masnach. Hawlfraint ©. Cedwir pob hawl.  Mae'r holl nodau masnach, logos a nodau gwasanaeth a ddangosir ar y Wefan yn eiddo i ni neu'n eiddo i drydydd partïon eraill. Ni chaniateir i chi ddefnyddio'r Marciau hyn heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw neu ganiatâd trydydd parti o'r fath a all fod yn berchen ar y Marciau.

 

Gwybodaeth Cyswllt

Cyfeiriad: 54 Pasiant Drive, Draphont Ddŵr, Telford, Swydd Amwythig, Y Deyrnas Unedig, TF4 3RF

E-bost: contact@phase5records.co.uk

bottom of page